Tournoi de Paris 2002
MIYAKAWA Wataru et DU Jingyu.
15